Spring naar content

Het leven op school

Het leefklimaat

De regels om vlot samen te leven in de school

Aankomst op school

De school start om 8u15. Iedereen is dus voor 8u15 op school (tenzij je later mag beginnen natuurlijk).

Rijen

Leerlingen van het eerste en tweede jaar gaan op de speelplaats in de rij staan bij het belsignaal. Sta je niet in de rij wanneer de leerkracht je klas komt halen, dan zal je als te laat worden geregistreerd? Dit doe je voor het 1e lesuur ’s ochtends, na de korte pauze om 11u en na de middagpauze om 13u30. Je wacht daar op de leerkracht en jullie gaan samen naar het klaslokaal.

Zit je in het derde, vierde, vijfde of zesde jaar, dan ga je meteen bij het belsignaal zelfstandig naar het lokaal waar je moet zijn.

Pauzes

Tijdens de pauze ben je op de speelplaats. Bij slecht weer kan je gebruik maken van de refter. Tijdens de middagpauze is de refter open van 12u40 tot 13u15. Op de speelplaats moet je je behoorlijk gedragen: je valt niemand lastig, je vecht niet, je gebruikt geen onbeleefde taal, als je in groep bent, spreek je een taal die iedereen begrijpt.

Studie

Als een leerkracht afwezig is, ga je naar de studiezaal of het aangeduide lokaal waar je in stilte kan werken aan een opdracht. Bij de knop op de startpagina van Smartschool “AFWEZIGHEDEN en VERVANGINGEN” kan je zien waar je naartoe moet, wat jouw taak is en welke leerkracht toezicht doet. Je gaat NIET naar het secretariaat. Enkel wanneer de leerkracht niet aanwezig is en dit niet is gemeld op de knop op Smartschool, ga je naar het secretariaat.

Bij studie tijdens de schooldag, blijf je binnen de schoolmuren. Ook al heb je een middagpasje, je mag niet naar buiten tijdens de studie. In de studiezaal is het stil. De studiezaal is een plek om te studeren. Zorg er dus voor dat je iedere schooldag iets van lesmateriaal, taken, toetsen, … mee hebt om aan te werken tijdens eens studie.

Enkel voor de 3e graad: indien een studie-uur aansluit op de middagpauze (voor of na pauze), mag je een langere middagpauze nemen buiten de school.

Later naar school komen - Vroeger vertrekken

Wanneer een leerkracht afwezig is, kan het zijn dat je wat later naar school mag komen of vroeger mag vertrekken. Hier zijn duidelijke afspraken rond.

De middagpauze

Tijdens de middagpauze kan je voor € 0,50 in de keuken een kom soep kopen. Je moet dit niet vooraf reserveren. Als je een lunchpakket meebrengt, stop dit dan in een brooddoos. Zilverpapier en plastic vermijden we zo veel als mogelijk op onze school, zo beperken we samen de afvalberg. Breng je eigen drinkbus, brooddoos en bestek mee voor je middagmaal.

Als je op school blijft tijdens de middagpauze, ga je naar de refter of blijf je op de speelplaats. Volg de richtlijnen van de toezichthouders.

Te laat

Als je te laat op school aankomt, stoor je (ongewild) de dynamiek van de les en de concentratie van de medeleerlingen en leerkracht. Daarom willen we te laat komen sterk ontmoedigen.

Afwezig

Als je niet naar school kan komen, moet één van je ouders de school verwittigen door een bericht te sturen op Smartschool of te bellen naar het secretariaat. Dit liefst tussen 7u45 en 8u15. Gebeurt dit niet, dan zal het secretariaat jouw ouders telefoneren om te weten waarom je afwezig bent.

Vermijd afwezig zijn zonder briefje van je ouders of zonder attest van de dokter. Het brengt je in de problemen.

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Ben je langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval of ben je chronisch ziek? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis. Ook als je als leerling langdurig afwezig bent door moederschapsverlof, dan heb je ook recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Onze school beslist welke leraar welke vakken op welke dagen geeft. Dat gebeurt in overleg met de ouders en op basis van informatie met je arts. Wat kost het? Niets, de tijdelijke lessen zijn gratis. Het Vlaamse ministerie van Onderwijs vergoedt onze school, zowel voor de lestijden als voor de reiskosten van de leraar.

Kom je hiervoor in aanmerking? Hoe moet je je hiervoor aanmelden? Hoe wordt dit praktisch geregeld? Dit zijn allemaal vragen waarvoor je de school kan contacteren. Wij helpen jou met het in orde brengen van de papieren en het plannen van je lessen aan huis.

Klasafspraken

Bij elke leerkracht zijn er specifieke regels en afspraken. Deze worden bij het begin van het schooljaar samen door leerlingen en leerkracht opgesteld. Omdat we deze samen opstellen, wordt er verwacht dat iedereen akkoord gaat met de afspraken en deze dus ook navolgt. Leerlingen dienen deze te respecteren en van leerkrachten wordt verwacht dat ze de afspraken consequent opvolgen. De bedoeling van deze klasafspraken is om duidelijkheid en routine in te bouwen. Deze zorgen voor:

 1. voorspelbaarheid waardoor je rustig wordt
 2. een soepel lesverloop
 3. een aangename sfeer
 4. meer effectieve lestijd
 5. maximale leerwinst

Stappenplan incidenten

We noemen onszelf de ‘hartelijke school’, waarmee wij ook steeds willen streven naar aangename sociale relaties tussen iedereen op school en een fijne sfeer. Niemand is perfect, af en toe kan dit al eens mis lopen en doen er zich incidenten voor. Dit kan uiteenlopen van niet ernstige feiten (vb. materiaal vergeten, …) tot ernstige feiten (vb. vandalisme, agressie, pesten, …).

Ernstige incidenten worden steeds gesanctioneerd. Anderen zijn minder ernstig, maar wel storend en niet OK. Er zijn stappenplannen uitgewerkt zodat je weet welke gevolgen incidenten hebben, hoe wij gedrag beoordelen en welke maatregelen eraan vasthangen.

We proberen de normen en regels zo duidelijk mogelijk te formuleren én consequent toe te passen, dit als hulpmiddel voor de jongere. Er is steeds aandacht voor herstel en reflectie. Communicatie bij incidenten is zeer belangrijk.

Kledingvoorschriften

Het dragen van levensbeschouwelijke symbolen is ten strengste verboden in de school.
Er gelden ook specifieke regels omtrent hoofddeksels. Deze zijn verboden bij het betreden van het schooldomein. Dit omvat alle soorten petten, mutsen, hoofddoeken, hoeden, kappen, … Tijdens de wintermaanden (tegen de koude) kan het dragen van een niet-religieus hoofddeksel natuurlijk wel op de speelplaats. Tijdens uitstappen mogen niet-religieuze hoofddeksels wel gedragen worden (tenzij deze in strijd met de te bezoeken plaats).

Verder zijn er geen gedetailleerde kledingvoorschriften. Draag kledij die gepast is voor onze school. Je mag sportkledij dragen. Als je dat doet, draag je tijdens de sportles andere sportkledij.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding (L.O.) is aangepaste kledij verplicht. Je kleedt je om voor en na de les. Wat breng je mee? Een sportzak met daarin een T-shirt met mouwen, een sportbroek of jogging (trainingsbroek), indien mogelijk stevige sportschoenen en een pull om buiten te sporten. Je sport niet in de schoenen of kleren waarmee je naar school komt. Sporten in gewone kledij zoals in jeans of met geklede schoenen kan niet. Heb je geen sportkleren of ben je je sportzak vergeten, dan kan je eventueel reservekledij van de school aandoen.

L.O.-lessen

Voor de les verzamelen we samen in de polyvalente zaal op school. Ook als je een doktersattest hebt. Als je éénmaal niet kan deelnemen, informeer je je leerkracht bij het begin van de les door een nota die ondertekend is door één van je ouders. Als je méér dan éénmaal de lessen niet kan volgen moet je een doktersattest afgeven op het secretariaat of aan je leerkracht. Als je vrijgesteld bent van de sportles krijg je een andere opdracht zoals bijvoorbeeld scheidsrechter of helper. Als je als meisje menstruatieproblemen hebt, proberen we je zo veel mogelijk te motiveren om toch de les mee te volgen. Als dit niet lukt, krijg je een andere, aangepaste opdracht.

GSM gebruik

GSM’s zijn toegelaten op onze school voor alle leerlingen, maar er zijn duidelijke afspraken:

 1. Een GSM mag steeds gebruikt worden tussen de lesuren en tijdens de pauzes/
 2. Leerlingen uit de 1e graad moeten verplicht hun GSM bij het begin van de les in het GSM-hotel steken.
 3. Leerlingen uit het 3e, 4e, 5e en 6e jaar mogen hun GSM tijdens de les bij zich houden volgens de klasafspraken.
 4. We verwachten dat je je GSM niet gebruikt tijdens de lessen, tenzij een leerkracht toestemming geeft.
 5. Andere leerlingen of personeelsleden filmen/fotograferen en deze beelden verspreiden is strafbaar. We laten dit niet toe op onze school.

Klaslokalen

Gebruik je enkel als er toezicht is of als je er mag blijven.

Afval

Je houdt de school proper. Afval hoort thuis in de vuilnisbakken. Wie dit niet doet, zal afval opruimen.

Toiletten

De toiletten zijn enkel open tijdens de pauzes. Tijdens en tussen de lessen zijn de toiletten gesloten.

Respect – Anti-pestbeleid

Respect vinden we belangrijk in onze school. Respect voor jezelf, voor andere leerlingen, leerkrachten, de directie, het poetspersoneel. Voor iedereen.

Respect is ook nodig voor het schoolmateriaal. Wie schade veroorzaakt, zal de schade herstellen of betalen. Je schrijft nooit op banken, muren en dergelijke. Dit wordt beschouwd als vandalisme en is voor ons een ernstig incident.

Fysiek of verbaal geweld tolereren we absoluut niet. Pesten en vloeken/ongepast taalgebruik evenmin. De school is heel divers. Tolerantie ten aanzien van al wie anders is, toont je kracht. Wie zich hier niet in kan vinden, zullen wij helpen of sanctioneren.

Merk je dat een andere leerling slachtoffer is van pesten, geweld of ander ontoelaatbaar gedrag op school? Signaleer dit dan aan een personeelslid van de school. Mensen die pesten of geweld plegen, kunnen dit blijven doen omdat hun slachtoffers en getuigen ten onrechte zwijgen.

Ook cyberpesten is ontoelaatbaar. Gebruik nooit iemand anders zijn account, scheld niemand uit via mail, chat of sms, publiceer geen foto’s of filmpjes van anderen, enz.

Verlies van persoonlijk materiaal

De school is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke spullen.

Verboden op school

Er mag heel wat op school, maar bepaalde zaken kunnen niet op school, de directe schoolomgeving of buitenschoolse activiteiten:

 • Alcohol
 • Tabak/sigaretten, vapers, e-cigaretten
 • Drugs
 • Gokken op school
 • Energiedranken
 • Wapens